Op den Dries 1a,  6081AS Haelen en Van Horneplein 3, 6085CZ Horn
Tel. 0475-591399 en 06-55107230

 PRIVACY policy

Als praktijkhouder hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy-beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Logopediepraktijk K. Cox-Beckers  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.   Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als logopediepraktijk K. Cox-Beckers  ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op de cliëntenzorg.

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door logopediepraktijk K. Cox-Beckers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • verlenen van logopedische zorg
 • administratieve doeleinden
 • communicatie over de hulpvraag
 • het declareren van verleende logopedische zorg bij zorgverzekeraar of cliënt
 • kwaliteitsdoeleinde

De gegevensverwerking

 • Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Ik als Uw behandelend logopedist heb wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen ik als uw behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren. 
 • Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen. 
 • Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft, controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
 • Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als U mij hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam
 • adres/contactgegevens
 • geslacht
 • geboortedatum
 • BSN-nummer
 • verzekeringsnummer
 • medische gegevens
 • burgerlijke staat
 • naam huisarts/andere zorgverleners
 • gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

Rechten

Als cliënt heeft u het recht te weten dat gegevens over U worden verwerkt. Ik informeer U daarover

in algemene zin door middel van dit privacybeleid.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij.

Ook heeft U het recht om de door U verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van U, direct aan een andere partij. Ik kan U vragen om U te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoek. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door U gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Als U gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Ik vraag u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. Ik beoordeel binnen 3 maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in t willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doe ik dat gemotiveerd.

Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:

- betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk 

  vertegenwoordiger, doorgaan de ouders, uitgeoefend.

- betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar dan worden de rechten door de

   minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend.

- betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan woorden de rechten door de wettelijk

   vertegenwoordiger uitgeoefend.  

Verstrekkingen aan derden

De gegevens die u aan mij geeft, kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 Jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegevens door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.

Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.

In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.

Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website informeren.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik U hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft U altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Klachten die niet over het verwerken van uw persoonsgegevens gaan, kunnen worden behandeld door het klachtenregister van de NVLF (Nederlandse Verenging voor Logopedie en Foniatrie).

Vragen/opmerkingen.

Als u naar aanleiding van dit privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op. Tel. 0475-591399. Tel. 06-55107230.

Logopediepraktijk K.Cox-Beckers, Op den Dries 1a, 6081AS Haelen, tel: 0475-591399